biuro podróży last minute wycieczki
biuro podróży
szybki kontakt biuro podróży Greland Tour

Biuro Podróży
GRELAND TOUR - Szczecin

SALON SPRZEDAŻY:
Aleja Wojska Polskiego 14
70-471 Szczecin

tel.     (91) 434-51-35
tel. kom 881 345 135

tel/fax (91) 434-51-35
biuro@grelandtour.com.pl

Biuro Podróży
GRELAND TOUR - Słupsk

ul. Tuwima 12
(obok drogerii Rossmann)
76-200 Słupsk

tel. (59) 840-19-99
fax (59) 840-19-99
slupsk@grelandtour.com.pl

WIZY DO REPUBLIKI BIAŁORUSI

REZERWACJA HOTELI, TRANSFERÓW, BILETÓW LOTNICZYCH I AUTOKAROWYCH

Oferujemy również pośrednictwo w uzyskaniu wiz do większości krajów na świecie!

Pośrednictwo wizowe już od 100 PLN/os. Przed rezerwacją skontaktuj się telefonicznie (91 434 51 35), mailowo (biuro@grelandtour.com.pl) bądź osobiście (Al.Wojska Polskiego 14, Szczecin) w celu ustalenia szczegółów!

 

Obowiązek wizowy dla obywateli naszego kraju udających się na terytorium Republiki Białorusi wszedł w życie z dniem 01.10.2003.

 

INFORMACJE O RUCHU BEZWIZOWYM - Lotnisko Mińsk

INFORMACJE O RUCHU BEZWIZOWYM - Kanał Augustowski i Grodno

 

SKŁADANIE I ODBIÓR DOKUMENTÓW w B.P. GRELAND TOUR

Biuro Podróży GRELAND TOUR jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 (w soboty i święta – nieczynne). W tych godzinach prosimy składać i odbierać dokumenty. Klient jest informowany o terminie odbioru dokumentów.

OPŁATY

Koszt wizy uzależniony jest od rodzaju wizy, kraju docelowego, trybu wydania wizy, dodatkowych dokumentów (jeżeli są wymagane) oraz usługi pośrednictwa, która wynosi od 100 zł netto/os. W przypadku odmowy wydania wizy opłata za pośrednictwo nie ulega zwrotowi.

Przykładowe składniki kosztów przy uzyskaniu wizy do Białorusi – Opłata konsularna za wizę prywatną lub turystyczną (110 PLN w trybie standardowym lub 220 PLN w trybie ekspresowym), prowizja bankowa pobierana przy wpłacie na wskazane konto przez konsulat białoruski (ok. 10 PLN), ubezpieczenie (miesięczne - około 60 PLN), voucher turystyczny (wymagany tylko przy wizie turystycznej ok. 160 PLN), koszty dostarczenia, pośrednictwo.

 

DOKUMENTY

W celu uzyskania wizy do Republiki Białorusi należy złożyć w B.P. GRELAND TOUR następujące dokumenty:

 

Dla każdego rodzaju wizy:

- jedno zdjęcie: kolorowe, aktualne, formatu paszportowego (z "dużą twarzą" skierowaną na wprost !!!),

- paszport (podpisany, ważny min. 6 miesięcy po upływie ważności wizy, wymagane 2 wolne strony na wklejenie wizy),
- polisę ubezpieczenia medycznego firmy T.U. EUROPA (do uzyskania w biurze),
Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy,

- wniosek wizowy (do pobrania po kliknięciu tutaj->) – wypełniony KOMPUTEROWO i podpisany, lub wypełniany na miejscu w naszym biurze - jeżeli jest taka możliwość prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na nasz adres mailowy biuro@grelandtour.com.pl co znacznie ułatwi i przyspieszy naszą pracę,
- dokumenty potwierdzające cel podróży oraz okres zamierzonego pobytu (jak poniżej).
- w przypadku emerytów - ksero legitymacji emeryckiej, w przypadku osób bezrobotnych - dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej

 

Pozostałe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku wizowego:

1. Dla wizy na odwiedziny rodziny lub znajomych 1-krotnej i 2-krotnej z okresem ważności do 30 dni nie jest wymagane zaproszenie "urzędowe", wystarczą dokumenty jak poniżej:

- odręczne zaproszenie*) napisane przez osobę odwiedzaną na Białorusi (zapraszającą) w języku białoruskim lub rosyjskim.

- kopia 3 stron z paszportu osoby odwiedzanej na Białorusi: 2 strony z danymi osobowymi (strona pisana cyrylicą i strona pisana literami łacińskimi) oraz strona z meldunkiem)

 

Dokumenty te, strona zapraszająca może przesłać pocztą, faxem lub zeskanowane pocztą elektroniczną do osoby zainteresowanej, jak również bezpośrednio do biura GRELAND TOUR (fax + 48 91 4345135, lub jako skan na:biuro@grelandtour.com.pl)

*) wspomniane zaproszenie odręczne powinno posiadać następujące informacje:
KTO (imię, nazwisko, data urodzenia i nr. paszportu osoby zapraszającej) zamieszkały pod ADRESEM (adres osoby zapraszającej, taki jak w jej paszporcie), zaprasza KOGO (imię, nazwisko, data urodzenia i nr. paszportu osoby zapraszanej), w CELU (np. odwiedzin), KIEDY (daty pobytu, nie dłużej niż 30 dni), PODPIS i datę napisania zaproszenia.

Przy pobytach dłuższych niż 30 dni wymagane jest zaproszenie wydawane przez organ białoruski.

 

2. Dla wizy turystycznej :

-voucher potwierdzający rezerwacje hotelu na Białorusi.

 

3.Dla wizy tranzytowej :

- ważną wizę do państwa docelowego oraz jej ksero
- kopię biletu lotniczego lub kolejowego (jeżeli do kraju docelowego nie jest wymagana wiza)

 

4.Dla wizy krótkoterminowej wielokrotnego przekraczania granicy:
a) prywatnej:

- zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, wydane przez urząd paszportowy
b) służbowej:
- zaproszenie od firmy białoruskiej

 

5.Dla wizy długoterminowej wielokrotnego przekraczania granicy:
a) prywatnej:
- zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, wydane przez urząd paszportowy

b) służbowej:
- zaproszenie (hadatajstwo) od firmy białoruskiej – oryginał

- wyciąg z ЕГР dla firmy białoruskiej (Je Ge eR – Jedynyj Gasudarsviennyj Registr, odpowiednik polskiego KRS) – oryginał

- kontrakt – oryginał lub kopia uwierzytelniona przez stronę białoruską

- potwierdzenie zatrudnienia w firmie n.p. kopia umowy o pracę

- pismo z firmy polskiej adresowany do Wydziału Konsularnego z prośbą o wydanie wizy dla swojego pracownika

 

6. Dla wizy dla kierowców, długoterminowej, wielokrotnego przekraczania granicy:

-dokument potwierdzający członkostwo w ZMPD

-kserokopię posiadanej licencji

-pismo z firmy polskiej adresowany do Wydziału Konsularnego z prośbą o wydanie wizy dla swojego pracownika

-kopia umowy o pracę

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem.

Dokumenty należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.




Na podstawie „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym” podpisanej dnia 21.12.2007 oraz informacji Konsulatu dokonano następujących ustaleń:

Dla obywateli RP, którzy zrzekli się obywatelstwa Białorusi wymagane jest dołączenie dokumentu danego przez Konsulat,potwierdzający ten fakt

Dla dzieci urodzonych po 17.08.2002 z małżeństw mieszanych (polsko-białoruskich) wymagana jest bezpośrednia rozmowa rodziców z Konsulem.

Okres pobytu na terytorium Białorusi nie może przekroczyć łącznie 90 dni w ciągu 1 roku, dla kierowców polskich firm-członków ZMPD - do 180 dni.

Obywatele RP udający się na terytorium Białorusi winni posiadać przy sobie środki płatnicze w wysokości 14 USD/ dzień pobytu, a w przypadku tranzytu samochodem - 68 USD.

Obywatele RP muszą w ciągu trzech dni roboczych od przyjazdu na Białoruś uzyskać od milicji czasowe zameldowanie.



Okres rozpatrywania wniosków (z artykułu 10, 11)

Konsulat udziela odpowiedzi na wniosek o wydanie wizy w następujących terminach:

a) w trybie normalnym - w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych i nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów z zastrzeżeniem wydłużenia terminu oczekiwania do 30 dni kalendarzowych.

b) w trybie ekspresowym - w terminie do 3 dni roboczych. W tym trybie rozpatrywane są wnioski następującej kategorii obywateli:

- członków oficjalnych delegacji biorących udział w negocjacjach i konsultacjach międzyrządowych na terytorium Republiki Białoruś;
- członków dwustronnych międzyrządowych komisji i grup roboczych biorących udział w posiedzeniach tych
komisji i grup na terytorium Republiki Białoruś;
- osób potrzebujących pomocy medycznej i osób im towarzyszących, pod warunkiem posiadania
dokumentów potwierdzających;
- organizatorów i uczestników wystaw, targów, konferencji i seminariów gospodarczych;

c) niezwłocznie – na podstawie zawiadomień o ciężkiej chorobie lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny, w oparciu o dokumenty potwierdzające oraz powiadomienia napływające drogą dyplomatyczną



Zwolnienie z obowiązku wizowego (z artykułu 4, 7, 9)

Z obowiązku uzyskania wiz zwolnieni są:
a) obywatele posiadający ważne paszporty dyplomatyczne (przy pobytach do 30 dni). Nie dotyczy osób skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych, mających siedzibę na terytorium Republiki Białorusi oraz towarzyszących im członków rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej;

b) obywatele zamieszkujący na stałe na terytorium Republiki Białorusi wjeżdżający na podstawie ważnego dokumentu podróży stwierdzającego tożsamość oraz ważnej karty pobytu cudzoziemca wydanej przez właściwe organy Republiki Białorusi;

c) członkowie załóg wpisani na listę załogi statków powietrznych lotnictwa cywilnego Stron– na podstawie zapisu w deklaracji generalnej (zlecenie na lot);

d) członkowie załóg cywilnych statków morskich Stron pływających po wodach międzynarodowych – na podstawie książeczki żeglarskiej oraz wpisu na listę załogi lub wypisu z niej;

e) członkowie załóg oraz obsługi statków powietrznych Stron uczestniczący w akcjach awaryjnych i ratowniczych;

 

Wizy bezpłatne (z artykułu 15)

Z opłat wizowych zwolnione są następujące kategorie osób:
a) uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach;
b) naukowcy, wyjeżdżający w celu prowadzenia badań naukowych;
c) w przypadkach indywidualnych lub na zasadzie wzajemności - uczestnicy imprez o charakterze kulturalnym, naukowo-technicznym, sportowym, po przedłożeniu potwierdzających dokumentów, jeśli przybycie na terytorium drugiej Strony wiąże się ze wspieraniem zainteresowań kulturalnych, interesów w dziedzinie polityki zagranicznej,
polityki współpracy rozwojowej lub w innych społecznie ważnych dziedzinach.

 

Wizy wielokrotne (z artykułu 12, 13, 16)

Wizy uprawniające do wielokrotnych wyjazdów z ważnością do jednego roku, z tym, że łączny czas pobytu nie może
przekroczyć 90 dni liczonych w okresie 6 miesięcy, wydawane są następującym obywatelom:
a) uczestnikom wymiany na szczeblu władz państwowych, niezależnie od ich dziedziny działalności – na wniosek organu przyjmującego;
b) kierowcom i członkom załóg pojazdów samochodowych wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe – na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych przewozów lub wniosku narodowego stowarzyszenia przewoźników drogowych Strony wnioskującej;
c) obywatelom podróżującym w celu utrzymania kontaktów rodzinnych, a zwłaszcza w celu odwiedzenia najbliższych krewnych - na podstawie stosownych dokumentów stwierdzających pokrewieństwo.
Wizy uprawniające do wielokrotnych wyjazdów z ważnością do jednego roku, wydawane są kolejowemu personelowi służbowemu przekraczającemu polsko-białoruską granicę państwową w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych - na podstawie stosownych dokumentów;

Agencja Kreatywna Ozon strony internetowe www kreacja identyfikacja wizualna logotypy logo lublin warszawa kraków wroclaw poznan