Wizy do Rosji

WIZY DO ROSJI

REZERWACJA HOTELI, TRANSFERÓW, BILETÓW LOTNICZYCH
WIZY NA BIAŁORUŚ – kliknij tutaj ->

UWAGA! W związku z gwałtownym pogorszeniem sytuacji sanitarno-epidemiologicznej spowodowanej koronawirusem wizyty, w tym wcześniej zarejestrowane, do Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku są zawieszone.

 

Petersburg, Obwód Leningradzki, Obwód Kaliningradzki – BEZ WIZY – kliknij tutaj ->

 

Pośrednictwo wizowe już od 100 PLN/os. Przed rezerwacją skontaktuj się telefonicznie (91 434 51 35), mailowo (biuro@grelandtour.com.pl) bądź osobiście (ul. Jerzego Janosika 17, pok.108, biurowiec ALOHA OFFICE, 71-424 Szczecin) w celu ustalenia szczegółów!

Obowiązek wizowy dla obywateli naszego kraju udających się na terytorium Federacji Rosyjskiej wszedł w życie z dniem 01.10.2003.

Z dniem 01.06.2007 weszła w życie Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Poniżej zamieszczone informacje sporządzone zostały na podstawie wspomnianego dokumentu i kolejnych przepisów.

Od dnia 01.01.2008 przestaje obowiązywać zwolnienie z posiadania wizy tranzytowej na przejazd do Rosji przez terytorium Białorusi

Od dnia 01.01.2008 przy składaniu wniosku wizowego wymagane jest dołączenie polisy ubezpieczeniowej na okres pobytu (czasu trwania wizy) na sumę ubezpieczenia min. 30.000,00 EUR

 

SKŁADANIE I ODBIÓR DOKUMENTÓW w B.P. GRELAND TOUR

Biuro Podróży GRELAND TOUR jest czynne od poniedziałku do soboty  w godz. 10.00 – 20.00. W tych godzinach prosimy składać i odbierać dokumenty. Klient jest informowany o planowanym terminie odbioru dokumentów.

CZAS OCZEKIWANIA:
Ze względu na często pojawiające się pytania informujemy, iż w związku ze zmianami w konsulatach, obecny czas oczekiwania od momentu złożenia kompletu dokumentów w naszym biurze wynosi:
– Wiza do Rosji w TRYBIE STANDARDOWYM – około 14 dni
– Wiza do Rosji w TRYBIE EKSPRESOWYM – około 7-8 dni

 

OPŁATY

Koszt wizy uzależniony jest od rodzaju wizy, kraju docelowego, trybu wydania wizy, dodatkowych dokumentów (jeżeli są wymagane) oraz usługi pośrednictwa, która wynosi od 100 zł netto/os. W przypadku odmowy wydania wizy opłata za pośrednictwo nie ulega zwrotowi.

Przykładowe składniki kosztów przy uzyskaniu wizy turystycznej do Rosji – Opłata konsularna (ok. 150 PLN w trybie standardowym lub 300 PLN w trybie ekspresowym), opłata administracyjna za złożenie wniosku w centrum wizowym (ok. 125 PLN), ubezpieczenie (7 dni – 19 PLN, 14 dni – 33 PLN, 30 dni – 60 PLN), voucher turystyczny (ok. 120 PLN), koszty dostarczenia dokumentów (ok. 60 PLN), pośrednictwo (ok. 125 PLN).

 

RODZAJE WIZ

Wiza prywatna

wydawana jest osobom wyjeżdżającym w celu odwiedzin znajomych lub krewnych. Wiza (jedno lub dwukrotna) wystawiana jest na okres do 90 dni lub wielokrotna (w zależności od zaproszenia) – do 1 roku – uwaga w tym wypadku obowiązuje wyższa opłata konsularna – ok. 330 PLN/os.

Wiza turystyczna

– wydawana jest osobom, wyjeżdżającym w celach turystycznych (wycieczka, zwiedzanie etc.). Wiza wystawiana jest maksymalnie na okres do 30 dni.

Wiza tranzytowa

– wydawana jest osobom przejeżdżającym tranzytem przez Rosję. Może być jedno lub dwukrotna i wystawiana jest na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzaju transportu: do 3 dni – samolotowy, do 10 dni – pozostały). Wiza tranzytowa nie jest wymagana w przypadku dokonania przesiadki w ciągu 24 godzin bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska oraz posiadania wizy (jeżeli jest potrzebna) i biletów do państwa docelowego.

Wiza biznesowa

wydawana jest przedsiębiorcom oraz przedstawicielom organizacji gospodarczych, wyjeżdżającym w celach współpracy z rosyjskim partnerem, udziału w targach, obsługi serwisowej etc.
Wiza jedno lub dwukrotna wystawiana jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza długoterminowa na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy. Wielokrotna długoterminowa wiza na okres od 1 do 3 lat wystawia się pod warunkiem wykorzystania dwóch poprzednio wystawionych wielokrotnych wiz na okres do 1 roku. Ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Przy wydaniu wizy długoterminowej pod uwagę biorą się również inne warunki.

Wiza na wyjazdy w celach kulturalnych, sportowych i naukowych

wydawana jest osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany.
Jedno lub dwukrotna wiza humanitarna wystawiana jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza na okres do 1 roku wystawiana jest pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy i iż ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

Wiza służbowa

wydawana jest przedstawicielom instytucji rządowych, wyjeżdżającym w celach uczestnictwa w spotkaniach służbowych.
Jedno lub dwukrotna wiza wystawiana jest na okres do 90 dni. Wielokrotna wiza na okres do 1 roku wystawiana jest pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy i ogólnego czasu pobytu w Rosji nie przekraczającego 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

Wiza dla dziennikarzy

-wydawana jest dziennikarzom oraz pracownikom technicznym wyjeżdżającym w celu wykonania zadania dziennikarskiego.

 

DOKUMENTY

W celu uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej należy złożyć w B.P. GRELAND TOUR następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz wizowy (wypełniamy i drukujemy samodzielnie, odpowiedni formularz możliwy do pobrania bezpośrednio ze strony konsulatu, lub klikając tutaj->);

 2. jedno zdjęcie formatu paszportowego (aktualne – do 3 miesięcy, kolorowe, na jasnym tle, twarz na wprost, bez okularów i nakrycia głowy – warunek konieczny! – inne formaty zdjęć, lub zdjęcia starsze nie zostaną przyjęte przez konsulat);

 3. paszport (ważność paszportu min. 6 miesięcy od daty powrotu, wymagane dwie wolne, sąsiadujące strony na wklejenie wizy);

 4. polisę ubezpieczenia medycznego obejmującą koszty leczenia na sumę minimum 30.000 EUR, ważną na terenie całej Rosji i wystawioną na cały okres pobytu (dat ważności wizy) (istnieje możliwość wykupienia w B.P. GRELAND TOUR polis ubezpieczyciela TU EUROPA);

  UWAGA: od sierpnia 2016 osoby urodzone na terytorium Rosji (lub terenach byłego ZSRR), muszą obowiązkowo wypełnić dodatkowy dokument (w języku polskim) – Kliknij tutaj aby pobrać ->

 5. dokumenty potwierdzające cel podróży oraz okres zamierzonego pobytu:
  • dla wizy prywatnej – Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza – w przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego – obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa.
   W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię). W tym celu wyjazdu wystawiana wiza jednokrotna na okres do 10 dni;

  • dla wizy turystycznej – Umowę świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny), a także potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną;

  • dla wizy tranzytowej – Paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana) i ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji. Przy przejazdach samochodem lub motocyklem należy dołączyć kopię prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia OC (Zielona Karta) oraz pismo, skierowane do Konsula (jeżeli trasa jest dłuższa – z wyszczególnieniem większych punktów);

  • dla wizy biznesowej – Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawieniu wizy.
   Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:
   – nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji itd.;
   – adres prawny;
   – NIP;
   – cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
   – podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;
   – dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.
   Przy wizach dla kierowców wymagane są również:
   – zaświadczenie z firmy/ organizacji zatrudniającej kierowcę, że należy do Stowarzyszenia Międzynarodowych
   Przewoźników Drogowych i Spedytorów lub Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych;
   – kopia licencji firmy/organizacji przewozowej na wykonywanie usług w transporcie międzynarodowym;
   – pismo z firmy/organizacji do Konsulatu z prośbą o wydanie wizy dla swojego pracownika z podaniem danych
   osobowych kierowcy, terminu i celu wyjazdu;
   – ksero prawa jazdy kierowcy

  • dla wizy na wyjazdy w celach kulturalnych, sportowych i naukowych – Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawieniu wizy.
   Zaproszenie od rosyjskiej instytucji musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:
   – nazwę instytucji, stowarzyszenia, organizacji itd.;
   – adres prawny;
   – NIP;
   – cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
   – podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;
   – dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.

  • dla wizy służbowej – Zaproszenie od właściwego zapraszającego organu rosyjskiego (oryginał lub kopię), a także oryginał pisma kierującego właściwego organu państwa członkowskiego UE, potwierdzającego, że wnioskodawca jest członkiem delegacji.

  • dla wizy dziennikarskiej – Oryginał zadania redakcyjnego, a także kopia legitymacji dziennikarskiej.

 

Przy ubieganiu się o wizę roczną, wielokrotną wymagane jest otrzymanie i skorzystanie przynajmniej z jednej wizy w roku poprzednim (wiza w paszporcie lub załączyć ksero przy nowym paszporcie)

Dla osób niepełnoletnich jadących bez opiekuna prawnego wymagana jest notarialna zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych) na wyjazd, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język rosyjski

Od obywateli innych krajów wymagane jest ksero karty stałego pobytu lub zameldowania w Polsce.

Konsulat nie wydaje w trybie pilnym wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym!

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji (nie dotyczy wizy tranzytowej i służbowej)

Oferujemy również pośrednictwo w uzyskaniu wiz do większości krajów na świecie m.in. USA, Chiny, E-visy do wielu krajów! Zapytaj o szczegóły w naszym biurze!

 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!