Wizy na Białoruś

WIZY NA BIAŁORUŚ

REZERWACJA HOTELI, TRANSFERÓW, BILETÓW LOTNICZYCH
WIZY DO ROSJI – kliknij tutaj ->

Oferujemy również pośrednictwo w uzyskaniu wiz do większości krajów na świecie m.in. USA, Chiny, E-visy do wielu krajów! Zapytaj o szczegóły w naszym biurze!

Pośrednictwo wizowe już od 100 PLN/os. Przed rezerwacją skontaktuj się telefonicznie (91 434 51 35), mailowo (biuro@grelandtour.com.pl) bądź osobiście (ul. Milczańska 31F, pasaż TESCO EXTRA. 70-117 Szczecin) w celu ustalenia szczegółów!

Obowiązek wizowy dla obywateli naszego kraju udających się na terytorium Republiki Białorusi wszedł w życie z dniem 01.10.2003.

Poniżej znajdą Państwo informację o ruchu bezwizowym:

INFORMACJE O RUCHU BEZWIZOWYM – Lotnisko Mińsk

INFORMACJE O RUCHU BEZWIZOWYM – Kanał Augustowski i Grodno

 


SKŁADANIE I ODBIÓR DOKUMENTÓW w B.P. GRELAND TOUR

Biuro Podróży GRELAND TOUR jest czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 20.00. W tych godzinach prosimy składać i odbierać dokumenty. Klient jest informowany o przewidywanym terminie odbioru dokumentów.

 

OPŁATY

Koszt wizy uzależniony jest od rodzaju wizy, kraju docelowego, trybu wydania wizy, dodatkowych dokumentów (jeżeli są wymagane) oraz usługi pośrednictwa, która wynosi od 100 zł netto/os. W przypadku odmowy wydania wizy opłata za pośrednictwo nie ulega zwrotowi.

Przykładowe składniki kosztów przy uzyskaniu wizy do Białorusi – Opłata konsularna za wizę prywatną lub turystyczną (120 PLN w trybie standardowym lub 240 PLN w trybie ekspresowym), prowizja bankowa pobierana przy wpłacie na wskazane konto przez konsulat białoruski (ok. 20 PLN), ubezpieczenie (30 dni – około 54 PLN), voucher turystyczny (wymagany tylko przy wizie turystycznej ok. 160 PLN), koszty dostarczenia dokumentów do konsulatu (ok. 60 PLN), pośrednictwo (ok. 125 PLN).

 


DOKUMENTY

W celu uzyskania wizy do Republiki Białorusi należy złożyć w B.P. GRELAND TOUR następujące dokumenty:

Dla każdego rodzaju wizy:

– jedno zdjęcie: kolorowe, aktualne, formatu paszportowego (z “dużą twarzą” skierowaną na wprost !!!),

– paszport (podpisany, ważny min. 6 miesięcy po upływie ważności wizy, wymagane 2 wolne strony na wklejenie wizy),

– polisę ubezpieczenia medycznego firmy T.U. EUROPA (do uzyskania w biurze), Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy,

– wniosek wizowy (do pobrania po kliknięciu tutaj->) – wypełniony KOMPUTEROWO i podpisany, lub wypełniany na miejscu w naszym biurze – jeżeli jest taka możliwość prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na nasz adres mailowy biuro@grelandtour.com.pl co znacznie ułatwi i przyspieszy naszą pracę,

– dokumenty potwierdzające cel podróży oraz okres zamierzonego pobytu (jak poniżej).

– w przypadku emerytów – ksero legitymacji emeryckiej, w przypadku osób bezrobotnych – dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej

Pozostałe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku wizowego:

1. Dla wizy na odwiedziny rodziny lub znajomych 1-krotnej i 2-krotnej z okresem ważności do 30 dni wymagane dokumenty:

Zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, jeśli zapraszający jest zameldowany na terenie Białorusi.

– kopia 3 stron z paszportu osoby odwiedzanej na Białorusi: 2 strony z danymi osobowymi (strona pisana cyrylicą i strona pisana literami łacińskimi) oraz strona z meldunkiem

Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (oryginał i kopia)
Dokumenty te, strona zapraszająca może przesłać pocztą, faxem lub zeskanowane pocztą elektroniczną do osoby zainteresowanej, jak również bezpośrednio do biura GRELAND TOUR  jako skan na: biuro@grelandtour.com.pl

Przy pobytach dłuższych niż 30 dni wymagane jest zaproszenie wydawane przez organ białoruski.

2. Dla wizy turystycznej :

– voucher potwierdzający rezerwacje hotelu na Białorusi.

3. Dla wizy tranzytowej :

– ważną wizę do państwa docelowego oraz jej ksero
– kopię biletu lotniczego lub kolejowego (jeżeli do kraju docelowego nie jest wymagana wiza)

4. Dla wizy krótkoterminowej wielokrotnego przekraczania granicy:

a) prywatnej:
– zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, wydane przez urząd paszportowy

– dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał i kopia)

– kopia strony paszportu ze zdjęciem i podpisem osoby zapraszającej jeśli zapraszający nie jest zameldowany na terenie Białorusi

– kopię strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej

 

b) służbowej:
– zaproszenie od firmy białoruskiej

5. Dla wizy długoterminowej wielokrotnego przekraczania granicy:

a) prywatnej:
– zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej, wydane przez urząd paszportowy

b) służbowej:
– zaproszenie (hadatajstwo) od firmy białoruskiej – oryginał

– wyciąg z ЕГР dla firmy białoruskiej (Je Ge eR – Jedynyj Gasudarsviennyj Registr, odpowiednik polskiego KRS) – oryginał

– kontrakt – oryginał lub kopia uwierzytelniona przez stronę białoruską

– potwierdzenie zatrudnienia w firmie n.p. kopia umowy o pracę

– pismo z firmy polskiej adresowany do Wydziału Konsularnego z prośbą o wydanie wizy dla swojego pracownika

6. Dla wizy dla kierowców, długoterminowej, wielokrotnego przekraczania granicy:

– dokument potwierdzający członkostwo w ZMPD

– kserokopię posiadanej licencji

– pismo z firmy polskiej adresowany do Wydziału Konsularnego z prośbą o wydanie wizy dla swojego pracownika

– kopia umowy o pracę

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem.

Dokumenty należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

Na podstawie „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o “ruchu osobowym” podpisanej dnia 21.12.2007 oraz informacji Konsulatu dokonano następujących ustaleń:

Dla obywateli RP, którzy zrzekli się obywatelstwa Białorusi wymagane jest dołączenie dokumentu danego przez Konsulat, potwierdzający ten fakt.

Dla dzieci urodzonych po 17.08.2002 z małżeństw mieszanych (polsko-białoruskich) wymagana jest bezpośrednia rozmowa rodziców z Konsulem.

Okres pobytu na terytorium Białorusi nie może przekroczyć łącznie 90 dni w ciągu 1 roku, dla kierowców polskich firm-członków ZMPD – do 180 dni.

Obywatele RP udający się na terytorium Białorusi winni posiadać przy sobie środki płatnicze w wysokości 14 USD/dzień pobytu, a w przypadku tranzytu samochodem – 68 USD.

Obywatele RP muszą w ciągu trzech dni roboczych od przyjazdu na Białoruś uzyskać od milicji czasowe zameldowanie.

Okres rozpatrywania wniosków (z artykułu 10, 11)

Konsulat udziela odpowiedzi na wniosek o wydanie wizy w następujących terminach:

a) w trybie normalnym – w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych i nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów z zastrzeżeniem wydłużenia terminu oczekiwania do 30 dni kalendarzowych.

b) w trybie ekspresowym – w terminie do 3 dni roboczych. W tym trybie rozpatrywane są wnioski następującej kategorii obywateli:

– członków oficjalnych delegacji biorących udział w negocjacjach i konsultacjach międzyrządowych na terytorium Republiki Białoruś;
– członków dwustronnych międzyrządowych komisji i grup roboczych biorących udział w posiedzeniach tych
komisji i grup na terytorium Republiki Białoruś;
– osób potrzebujących pomocy medycznej i osób im towarzyszących, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających;
– organizatorów i uczestników wystaw, targów, konferencji i seminariów gospodarczych;

c) niezwłocznie – na podstawie zawiadomień o ciężkiej chorobie lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny, w oparciu o dokumenty potwierdzające oraz powiadomienia napływające drogą dyplomatyczną

Zwolnienie z obowiązku wizowego (z artykułu 4, 7, 9)

Z obowiązku uzyskania wiz zwolnieni są:
a) obywatele posiadający ważne paszporty dyplomatyczne (przy pobytach do 30 dni). Nie dotyczy osób skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych, mających siedzibę na terytorium Republiki Białorusi oraz towarzyszących im członków rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej;

b) obywatele zamieszkujący na stałe na terytorium Republiki Białorusi wjeżdżający na podstawie ważnego dokumentu podróży stwierdzającego tożsamość oraz ważnej karty pobytu cudzoziemca wydanej przez właściwe organy Republiki Białorusi;

c) członkowie załóg wpisani na listę załogi statków powietrznych lotnictwa cywilnego Stron – na podstawie zapisu w deklaracji generalnej (zlecenie na lot);

d) członkowie załóg cywilnych statków morskich Stron pływających po wodach międzynarodowych – na podstawie książeczki żeglarskiej oraz wpisu na listę załogi lub wypisu z niej;

e) członkowie załóg oraz obsługi statków powietrznych Stron uczestniczący w akcjach awaryjnych i ratowniczych;

Wizy bezpłatne (z artykułu 15)

Z opłat wizowych zwolnione są następujące kategorie osób:
a) uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach;
b) naukowcy, wyjeżdżający w celu prowadzenia badań naukowych;
c) w przypadkach indywidualnych lub na zasadzie wzajemności – uczestnicy imprez o charakterze kulturalnym, naukowo-technicznym, sportowym, po przedłożeniu potwierdzających dokumentów, jeśli przybycie na terytorium drugiej Strony wiąże się ze wspieraniem zainteresowań kulturalnych, interesów w dziedzinie polityki zagranicznej,
polityki współpracy rozwojowej lub w innych społecznie ważnych dziedzinach.

Wizy wielokrotne (z artykułu 12, 13, 16)

Wizy uprawniające do wielokrotnych wyjazdów z ważnością do jednego roku, z tym, że łączny czas pobytu nie może przekroczyć 90 dni liczonych w okresie 6 miesięcy, wydawane są następującym obywatelom:
a) uczestnikom wymiany na szczeblu władz państwowych, niezależnie od ich dziedziny działalności – na wniosek organu przyjmującego;
b) kierowcom i członkom załóg pojazdów samochodowych wykonującym międzynarodowe przewozy drogowe – na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych przewozów lub wniosku narodowego stowarzyszenia przewoźników drogowych Strony wnioskującej;
c) obywatelom podróżującym w celu utrzymania kontaktów rodzinnych, a zwłaszcza w celu odwiedzenia najbliższych krewnych – na podstawie stosownych dokumentów stwierdzających pokrewieństwo.
Wizy uprawniające do wielokrotnych wyjazdów z ważnością do jednego roku, wydawane są kolejowemu personelowi służbowemu przekraczającemu polsko-białoruską granicę państwową w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych – na podstawie stosownych dokumentów;

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!